Gemi Adamı Nasıl Olunur

Merak edilen meslekler arasında yer alan gemide çalışmak parasal açıdan yüksek kazançlar verdiğinden dolayı toplulumuzda sürekli ilgi ve merak konusu olmuştur. Gemide çalışmak Gemi Adamı olabilmek için birtakım şartları taşıyor olmak gerekmektedir. Gemi Adamı olabilmek için şartlar nelerdir? Gemi Adamı nedir? Nasıl Gemi Adamı olunur? Gemi adamı olabilmek için sağlık raporu veren hastaneler? bütün sorularınızın yanıtına aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Gemi Adamı Nasıl Olunur

Yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumumuzda parasal açıdan en çok para kazandıran meslekler arasında gemide çalışmak ilgi ve rağbet görmektedir. Gemi adamı olmak için birtakım eğitim ve bazı sınavlara tabi tutulursunuz. Öncelikle Gemi Adamı nedir ondan bahsedelim. Gemi Adamı belirli yeterliliğe sahip gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer personel, tayfa ve gemide görev alan yardımcı hizmet personellerine denilir. Bütün gemiler büyüklüğüne, sınıfına ve bayrağına göre yeterli personele yer vermek zorundadır. Gemi adamı olabilmek için bazı yeterliliklere sahip olmanız gerekmektedir.

Gemi Adamı Olabilmek İçin Gereken Şartlar

Bu hususta ilk şart Türk vatandaşı olmak veya Türkiye cumhuriyetine kardeş ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim öğretim gören yada mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşı olmak, 25/09/1981 tarihli 2527 Türk soyunda olan yapancıların Türkiye'de mesleklerini ve sanatlarını rahatça yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılmalarına ilişkin kanun kapsamında türk soyuna ait yabancı olmak.

Gemi adamı yönetmeliğinde belirtildiği gemi adamı yeterlilik derecelerine ilişkin önkoşul yaş ve öğrenim derecesi, denizcilik hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak.

Gemi adamı olacak vatandaşın sağlık durumunun denizcilik hizmetine elverişli olduğunu bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde belgelemek.

5237 sayılı kanuna göre bazı suçları işlememiş olması gerekmektedir. Bu suçlar Türk ceza kanununda yer alan örgütsel olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından hüküm giymemiş olmak bu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veya göçmen kaçakçılığı buna benzer insan ticareti, haksız yere ekonomik kazanç sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde zorla veya tehdit uygulanarak işlenen suçlar istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılk suçlarından hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Uzun seferler kaptanı ve kaptan yeterliliğine sahip olmak için bu maddelerin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararları haricinde hükmün açıklanması ve geri bırakılması sınırında fazla süreli hapis veya affa uğramış olsalar dahi zmmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi utanç verici veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan ve resmi ihale alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör örgütüne finansman sağlama suçlarından dolayı cezalandırılıp hüküm giymemiş olmak gerekir.

İlk Kez Gemi Adamı Olacaklar Ne Yapmalı?

Gemi Adamı olmak isteyen vatandaşlardan istenen bazı evraklar vardır. İlk defa gemi adamı olmak için başvuran adayların periyodik muayeneden geçmesi gerekmektedir. Periyodik muayenesini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sağlık kurulu bulunan yetkili sağlık kuruluşuna bireysel olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurulan bu sağlık kuruluşunda yönergede yer alan hükümlere göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçilerek verilecek olan Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu gereğince gemi adamları sağlık yoklaması belgeleri almaları gerekmektedir. 

Kimler Gemi Adamı Sağlık Raporu Almalıdır?

İlk kez gemi adamı olacak vatandaşlar periyodik muayenesini yaptırmaları ve yetkilendirilmiş yerlerden gemi adamı olur sağlık raporuna sahip olmaları gerekmektedir. Fakat  GT' den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ve balıkçı teknelerinde çalışan gemi adamları gemi adamları sağlık yönetmeliği dışında kaldıklarından dolayı sağlık raporu almak zorunda değillerdir.


Gemi Adamı Olmak İçin Gereken Belgeler

 

Nüfus Sureti

İkametgah

Diploma Sureti*

20 Resim ( Beyaz Fonlu )

Sabıka Kaydı

Askerlik İlişiksiz Yazısı veya Terhis Belgesi Fotokopisi

Hastane Raporu ( Gemiadamı olur Sağlık Raporu )

Gemiadamı Olur Sağlık Raporu İçin İdarece Yetkili Hastaneler

Dosya-Zarf ve Dilekçe Kurs Yerinden Temin Edilebilir

*Diploma Sureti 2002 yılından sonra olanlar için İlköğretim mezunu olmalıdır.

Liman Cüzdanı Olup Kursa Katılacaklar

 

Kimlik Fotokopisi

Liman Cüzdanı Fotokopisi

Sabıka Kaydı

Hastane Raporu (Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu)

 

3 Resim

 


Sağlık Kuruluşlarının Yetkileri

Kamu kapsamında sağlık kuruluşları başhekimleri, resmiyette yer alan özel sağlık kuruluşları için belirtilen şartları haiz olduklarını belirten resmi yazıyla ve yetkili merkez aracılığı ile bölge kordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Kamu sağlık kuruluşları gemi adamı olur belgesi düzenlemek için yeterli tıbbi cihazlara sahip olmaları gerekmektedir. Yeterli donanıma sahip olmayan sağlık kuruluşlarında belge alacak vatandaşlar yeterli donanıma sahip başka sağlık kuruluşundan gerekli  tıbbi muayene yaptırabilirler.

Özel Sağlık Kuruluşlarında İstenenler

Gemi Adamı sağlık raporlarını düzenlemeye yetkili kılınan özel sağlık kuruluşlarının çalışma esasları konusunda uymaları gereken bazı kurallar vardır.

Sağlık kuruluşunun isminin adresinin ve sahiplerinin değişmesi durumunda il sağlık müdürlüğüne başvurarak tekrardan ruhsat çalışmaya uygunluk belgesi ve genel müdürlük tarafından verilen eski yetki belgesinin bölge kordinatörlüğü aracılığıyla genel müdürlüğe gönderilmesi ve yeniden başvurulması gerekmektedir. Başvurular sonucunda yapılan denetimler sonrasında yeni yetki belgesi düzenlenir. Yeni yetki belgesine sahip olmayan sağlık kuruluşlarının verdikleri sağlık raporları geçersiz sayılacaktır.

Gemi Adamı ve Gemi Adamı Cüzdanı Verilmesi İçin Gerekenler

 

 

 

Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, elektro-teknik zabiti, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren "Gemiadamı Yeterlik Belgesi" veya istekleri halinde “Gemiadamı Cüzdanı”,

 

 

b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren "Gemiadamı Cüzdanı", İdare tarafından verilir. 

Yukarıdaki bölümde  suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemiadamı cüzdanı verilir. Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez. 

Gemiadamları Eğitim Belgelerinin Verilmesi

İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,
a) Eğitim-öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,
b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören,
gemiadamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir. 

Yabancı Uyruklu Gemiadamlarının Belgelendirilmesi (Madde 53)

Yabancı uyruklu olan ve Türkiyede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimi görenlere, eğitimlerine uygun olarak Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik belgesi sınavlarına girme hakkı ve gördükleri eğitimlere uygun olarak da eğitim belgeleri verilir. 

Yabancı Ülke İdarelerinden Alınmış Gemiadamları Belgelerinin Denklikleri

Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterlikleri,

a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,

b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması,

c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması,

 

d) Yabancı ülkeden alınan yeterlik belgesine esas eğitim ve belgelendirmenin doğrulanması. 

 

 

Gemi Adamı Sağlık Raporu Veren Hastaneler

 

 

1- Antalya Gemiadamı Sağlık Merkezi Liman Mah.serbest bölge yanı liman/ANTALYA
Tel:(242) 259 09 55

2-Bandırma SSDM Hacı Yusuf Mah.İstiklal Cad. No:2/BANDIRMA 
Tel:(266) 718 18 98

3-Bodrum SSDM Kale cad.No:2/BODRUM 
Tel:(252) 316 10 84

4-Çanakkale Gemiadamı Sağlık Merkezi Cevat paşa Mah.Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:30/ÇANAKKALE
Tel:(286) 217 11 64

5-Fethiye SSDM 1.Karagözler Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:39/MUĞLA
Tel:(252)614 14 64

6-Karadeniz Ereğli SSDM Müftü mah.Süheyla Erel sk.NO:2/1 Aycity AVM 38 nolu ofis KARADENİZ EREĞLİ 
Tel:(372) 316 10 42

7-İskenderun SSDM Çay Mah. 5 Temmuz Cad.No:43/HATAY
Tel:(326) 613 63 63

8-İzmir Gemiadamı Sağlık Merkezi Atatürk Cad.No:67 Pasaport İskelesi/İZMİR 
Tel:(232) 445 89 67

9-İzmit SSDM Karabaş Mah.Çebesoy Sok. No:3/İZMİT
Tel:(262) 321 33 14

10-İstanbul Gemiadamı Sağlık Merkezi Prof. Dr. Kazım Gürkan Cad. No:5 İl Sağ. Müd. Ek Hiz. Binası Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL
Tel:(212) 514 66 75

11-Marmaris SSDM Tepe Mah.Barbaros Cad.No:7 Yatlimanı/MUĞLA
Tel:(252) 412 13 97

12-Mersin Gemiadamı Sağlık Merkezi    Yeni Mah.İsmet İnönü bulvarı 5307. Sok.No:8 Liman girişi/MERSİN
Tel:(324) 238 04 09

13-Samsun Gemiadamı Sağlık Merkezi Ulugazi Mah.İstiklal Cad. No:46/3 - SAMSUN
Tel:(362) 435 91 68

14-Trabzon SSDM İskele Cad.Liman içi - TRABZON
Tel:(462) 321 10 67

15-Anadolu Gemiadamı Sağlık Merkezi Tersaneler Cad. No:24 GİSAŞ binası altı Tuzla/İSTANBUL
Tel:(216) 395 03 95

16-Rize SSDM Reşadiye Mah.Liman karşısı Menderes Bulvarı - RİZE
Tel:(464) 223 38 61

17-Ambarlı SSDM Angurya Çiftliği Mevkii Ambarlı Limanı Arpaş Hizmet Binası K:1 AMBARLI/İSTANBUL
Tel:(212) 875 57 83

18-Tekirdağ SSDM Atatürk Bulvarı No:50 kat:3 Tekirdağ
Tel:(282) 261 20 98

19-Ordu SSDM Taşbaşı Mah.Sahil Cad.Atatürk Bulvarı No:48    ORDU
Tel:(452) 225 01 56

20-Çeşme SSDM Musalla Mah.1016 Sok.No:39 Çeşme    İZMİR    
Tel:(232) 712 68 10

21-Kuşadası SSDM Kıbrıs Cad. Buyra Sokak. No:1 Kuşadası    AYDIN    
Tel:(256) 614 16 16

22-Aliağa SSDM Ali Mah.Hürriyet Cad. No:408 Aliağa    İZMİR    
Tel:(232) 616 27 06

23-Botaş SSDM Botaş Petrol İş Bölge Müd. Tesisleri Botaş / Ceyhan / ADANA 
Tel:(322) 639 23 81

24-Kaş SSDM Emin Erdem Cad.Bilgin Sok.No:50 Kaş ANTALYA    
Tel:(242) 836 11 70

İlginizi Çekebilir: 2019 Ehliyet Sınıfları Nelerdir?

İlginizi Çekebilir: Tekne Kullanmak İçin Hangi Ehliyet Gerekli?