Trafik Kazası Tazminat Başvurusu 2021

Trafik kazası yapan kişilerin tazminat alma hakları bulunmaktadır. Ancak tazminat alabilmeniz için, belli şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Trafik kazası tazminat başvurusu 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır.

Trafik Kazası Tazminat Başvurusu 2021

Trafik kazalarında son zamanlarda ciddi şekilde artışlar yaşanmaktadır. Bunun sebebi ise, sürücülerin biliçsiz şekilde araç kullanması ve sürekli olarak kural ihlali yapmasıdır. Eğer sizinde başınızda trafikte bir kaza geldiyse, tazminat alabilmeniz için bazı şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Öncelikle kaza yaptığınız zaman %100 siz suçluysanız tazminat alamazsınız. Trafik Yönetmeliği Kanununa göre, kaza esnasında %100 olarak kusurlu olan kişiye trafik kazası tazminatı verilmeceği açıkça belirtilmiştir. Trafik kazası tazminat başvurusu 2021 bütün detaylarıyla haberimizin devamında anlatılmıştır. 

Trafik Kazası Tazminat Başvurusu 2021

Trafik kazası yaptığınız zaman, tazminat alabilmeniz için başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Trafik kazası tazminatı alabilmek için öncelikle bazı hususları netleştirmek gerekiyor. Öncelikle yaşanan trafik kazası, ölümlü trafik kazası mı? Yoksa yaralanmalı trafik kazası mı? Yaralanma var ise kesin maluliyet oranı belirlendi mi? Trafik kazasında ölen veya yaralanan kişinin kazanın gerçekleşmesinde kusuru var mı? Bunları tespit etmek ve ceza davası açılmış ise bu dava dosyasını incelemek en başlıca şeylerdir. Trafik kazası tazminat başvurusu 2021, yukarıda belirtilen bilgileri topladıktan sonra sigorta şirketine; kaza tespit tutanağı, tam donanımlı hastaneden alınan heyet raporu, gelir durumunu gösteren belgeler ve ilgili diğer evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekiyor. Sigorta şirketine trafik kazası tazminatı için yapılan başvuruda eğer belgeler eksiksiz olarak gönderilmiş ise sigorta şirketi bir hafta içerisinde ödeme işlemini gerçekleştirmektedir. Eğer sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmaz ya da eksik ödeme yaparsa dava açılır ve tazminat, dava yolu ile taksil edilir. 

Trafik Kazası Tazminat Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Ölümlü trafik kazası veya yaralanmalı trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesidir. Fakat sigorta şirketine karşı' da dava açılacaksa sigorta şirketinin sorumluluğu ticari bir işten kaynaklandığından dolayı görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Yetkili mahkeme ise davalılardan herhangi birisinin ikametgahının olduğu yer mahkemesi, Trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesi, zarar görenin yani davacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden bir tanesidir. Yani davacıya seçim hakkı tanınmıştır. 

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazası nedeniyle yaralanma meydan gelmiş ise, kural olarak yaralanan şahsın bizzat kendisi dava açabilmektedir. Fakat trafik kazası nedeniyle ağır bedensel yaralanma meydan gelmiş ise yaralanan kişilerin yakınları' da dava açabilmektedir. Yargıtay tarafından "Ağır bedensel yaralanma" yaralanan kişinin bilinç kaybı yaşaması ya da hayati fonsiyonlarını yeterince kullanamaması olarak değerlendirilmektedir. Örneğin trafik kazasında yaralanan kişinin baçağının kesilmesi ağır bedensel yaralanma olarak kabul edilmektedir. Trafik kazası nedeniyle ölüm meydana gelmiş ise, ölen kişiden yaşarken destek alan herkes tazminat davası açabilmektedir. Ölen kişi evli ise eşi ve çocuklarına, bekar ise anne ve babasına destek olduğu varsayılır. Haricen ispat etmelerine gerek yoktur. Fakat ölenin nişanlısı ya da yakın akrabası gibi kişilerin maddi ve manevi tazminat davası açarken ölen kişinin onlar açısından bir destek olduğunu ispat etmeleri gerekir. 

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davasının hukuki dayanağı Borçlar Kanunundaki haksız fiil olarak kabul edildiğinden dolayı davanın kural olarak haksız fiil sorumlularına karşı açılması gerekiyor. Ancak bazı özel düzenlemeler gereği kusuru olmasa bile oluşan zarardan sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara dava açılabilir. Bunlar ise sırasıyla şu şekildedir:

Aracın Sürücüsü: Trafik kazasında kusurlu olan aracın sürücüsü aleyhine tazminat davası açılabilir. 

Aracın Sahibi: Ruhsatta adı yazılı olan araç sahibi' de trafik kazası nedeniyle ortaya çıkan zarardan Karayolları Trafik Kanunu 85/1 e göre sorumludur. Bu nedenle araç sahiplerinin emanet olarak kullanmak üzere yakınlarına vermiş oldukları aracın kaza yapması durumunda sorumluluklarının olduğunu bilmek oldukça önemlidir.

Aracın İşleteni: Motorlu aracın, bir teşebbüsün unvanı ile ya da bu teşebbüsün kesmiş olduğu bilet ile işletilmesi halinde trafik kazası nedeniyle ortaya çıkan zarardan işletenin de sorumluluğu bulunmaktadır. Trafik tescil kayıtlarında aracın sahibi olarak gözüken kişi aynı zamanda aracın işleteni sayılır.

Sigorta Şirketi: Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralanma veya diğer zararlardan Karayolları Trafik Kanunu 91. Madde gereğince sorumludur. Yani sigorta şirketi yasal mevzuat gereği işletene/araç sahibine düşen hukuki sorumluluğuü zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. 

Trafik Kazası Manevi Tazminat Hesaplama 2021

Uygulamada, mahkemeler tarafından manevi tazminata hükmedilirken genellikle davacı tarafın mağdur edildiğini görmekteyiz. Manevi tazminat hesaplanırken emsal Yargıtay kararlarının dosyaya sunulması hem mahkemelere yardımcı olacak hem de kararların daha isabetli olmasını sağlayacaktır. Bu kararlar, mevzuat hükümleri ve zamanla oluşan teamüllere göre;

Ölümlü trafik kazasında veya yaralanmalı trafik kazasında manevi tazminatın amacı, zarara uğrayan kişide bir huzur duygusu yaratmaktır. Manevi tazminat, davacı için zenginleşme aracı değildir, fakat olay sebebiyle duyulan acı ve eylemin kısmen de olsa giderilmesine sağlamalıdır. Mahkeme, trafik kazası nedeniyle manevi tazminat hesaplaması yaparken şu hususları dikkat alır.

1- Tarafların sosyal ve ekonomik durumu,

2- Olayın meydana geliş şekli,

3- Tarafların kusur durumu,

4- BK md. 4 gereği hak ve nasfer kuralları dikkate alınmaktadır.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Hesaplama 2021

Maddi tazminatın hesaplanması teknik bir konu olduğu için mahkemeler hesaplamaları bilirkişiler aracılığıyla yapmaktadır. Bu hesaplamalar ise şu şekilde yapılmaktadır:

Yaralanmalı bir trafik kazası sonrasında kişinin 30 yaşında olduğunu ve 2500 TL maaş aldığını, trafik kazasının gerçekleşmesinde ise %25 kusurlu olduğunu ve trafik kazasında yaralanma sonucu maluliyet oranının %40 olduğunu varsayalım. Yaklaşık olarak bir hesaplama yapacak olursak tazminat miktarı aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir.

1- Yaşam tablosuna göre maluliyete uğrayan kişinin 72 yaşına kadar işgücü olduğu kabul edilir. Malul kişinin 65 yaşına kadar aktif çalışma süresi, 65 yaş ile 72 yaş arasında pasif çalışma süresi hesaplanır. Bu durumda maluliyete uğrayan kişi 30 yıl aktif, 7 yıl pasif çalışma yapacaktır. 

2- Daha sonra işgücü kaybı her ay için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Dolayısıyla 2500 TL maaş alan kişinin maaşından kusur oranı %25 düşülecek, bulunan miktar maluliyet oranı %40 ile çarpılacaktır. 

* 2500 TL maaş - %25 kusur oranına tekabül eden miktar: 1875 X 40/100= 750 TL aylık işgücü ve gelir kaybı olarak hesaplanacaktır. Yıllık işgücü/gelir kaybı ise 9.000 TL olacaktır.

* Bulunan yıllık işgücü/gelir kaybı aktif ve pasif çalışma süresi olan 37 ile çarpılır. Yıllık işgücü kaybı 9.000 X 37 yıl= 333.000 TL maddi tazminat olarak ortaya çıkacaktır.

3- Iskonto yöntemi uygulanarak tazminattan kabaca %25 oranında indirim yapılacaktır. Sonuç olarak bu olaya benzer bir trafik kazası tazminat hesaplama 2021 için yaklaşık olarak 250.000 TL olacaktır. 

* Bununla birlikte, açılan tazminat davası eğer bir iş kazasından kaynaklı ise ve bu nedenle maluliyete uğrayan kişiye iş kazası geliri bağlanmışsa, bağlanan gelirin peşin sermaye değeri hesaplanan tazminat miktarından düşülecektir. 

Trafik Kazası Tazminatı Zamanaşımı 2021

Trafik kazasına ilişkin tazminat davasında zamanaşımı süresi Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanununun 109. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre trafik kazasında zarar gören kişi, zararı ve zararın sorumlusunu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde taleplerini karşı tarafa iletmek zorundadır. Zarar gören, zararı ve sorumlu kişileri haklı gerekçelerle daha sonra öğrenmiş olsa bile her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olacaktır. Bununla birlikte KTK 109/2 maddesinde trafik kazası tazminat davası için son derece önemli olan zamanaşımına ilişkin bir düzenleme mevcuttur. Meydana gelen trafik kazası, aynı zamanda ceza hukuku kapsamında bir suç işlenmesine de neden olmuşsa tazminata ilişkin davalarda ceza zamanaşımı da uygulanır. Ceza zamanaşımı genellikle diğer zamanaşımı sürelerinden fazla olduğu için bu düzenleme zarar görenler açısından önemli bir düzenlemedir. Trafik kazalarında yaralanma var ise taksirle adam yaralama suçu, ölüm var ise taksirle adam öldürme suçu meydana gelecektir. Bu kapsamda trafik kazası neticesinde ölüm veya yaralanma varsa ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi 15-20 yıl olabileceği için alanında uzman bir tazminat avukatından hukuki yardım alınması yerinde olacaktır. 

Trafik Kazası Tazminat Davası Kaç Yıl Sürer?

Mahkemelerin iş yoğunluğuü mahkeme hakiminin dava tecrübesi, avukatların yargılama sürecini hızlandırma adına yaptıkları katkılar, bilirkişilerin rapor hazırlama süreci ve bunun gibi birçok unsur yargılama sürelerinin belirlenmesinde doğrudan etkilidir. Özellikle 2021 yılında ülkemizde ve tüm dünyada görülen salgın hastalık vb. durumlarda da yargılama sürecinin uzadığını göz ardı etmemek gerekir. Yargılama sürecinde bu kadar çok değişken olduğu için kesin bir süre verilmese de dava tecrübelerine göre ortalama bir süre belirtebiliriz. Bu kapsamda trafik kazası tazminat davası ortalama 1.5 yıl ile 3 yıl arasında ilk derece mahkemesinde sonuçlanmaktadır. Eğer taraflar karara itiraz ederse birkaç yıl süren İstinaf ve temyiz sürelerini de göz önüne almak gerekiyor. 

Trafik kazalarında, izlemeniz gereken bütün adımları bütün detaylarıyla belirttik. Eğer sizde kaza yaptıysanız ve trafik kazası tazminat başvurusu 2021 konusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, yazımızı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Sitemizi incelemek ve diğer haberleri okumak için TIKLA!

İlgili Haberler:

Trafik Kazası Tazminat Alma Şartları 2021

Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadar 2021

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama 2021